Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Valná hromada 2019

18.01.2019 11:20

Kompletní dokumenty Valné hromady.

Dárci Kubu

Ve středu 9. ledna 2019 se sešla Valná hromada Klubu přátel Knihovny KKD, aby zhodnotila uplynulý rok a schválila plán činnosti a rozpočet na rok stávající. Byla to náhoda, že právě 9. se konala již devátá Valná hromada, což znamená, že Klub vstupuje do devátého roku své existence.

Předsedkyně výboru Klubu přednesla zprávu o činnosti v roce 2018. Literární čaje, Večery pod lampou, Literární toulky, zájezd do Městského divadla Zlín, spoluúčast na vyhlášení literární soutěže Vyškovský cedník a Knižní výzva, finanční podpora projektů Den pro dětskou knihu,a Noc s literaturou , výstavyfotografií Jindřicha Štreita  – to vše bylo stěžejní náplní klubové práce.  Akce se setkávaly se zájmem členů Klubu. Malou pozornost vzbudila tzv. Klubová odpoledne, což měly být neformální besedy o knihách, vzájemné doporučování vlastní četby.

Zprávu o hospodaření klubu přednesla hospodářka. Rok 2018 skončil s přebytkem. Všem přítomným byla předložena zpráva s jednotlivými položkami jak v oddíle Příjmy, tak Výdaje.

Následovala zpráva revizorky. Ta neshledala při svých dvou kontrolách žádná pochybení ani závady. Účetnictví je vedeno pečlivě a zodpovědně.

Přítomní schválili jednomyslně Účetní závěrku roku 2018.

Rovněž vzali na vědomí Návrh plánu činnosti a Návrh rozpočtu na rok 2019.

V části Diskuse, různé byli přítomni seznámeni s návrhem nového loga Klubu. Proběhla diskuse o změně vstupného na Literární čaje. Byly podány informace o připravované návštěvě divadla.

Na závěr Valné hromady bylo schváleno následující usnesení:

  1. Valná hromada schvaluje:
  • účetní závěrku 2018
  • návrh rozpočtu na rok 2018
  • návrh Plánu činnosti na 1.pololetí 2019
  1. Valná hromada souhlasí se snížením vstupného na Literární čaje z 50 na 30 Kč
  2. Valná hromada bere na vědomí nový návrh loga Klubu přátel KKD


Mgr. Libuše Procházková