Vyhledávání

Kontakt

Klub přátel KKD, o.s.
Sídlo:
Knihovna Karla Dvořáčka
Nádražní 4
682 01 Vyškov

517 324 547

Zpráva o činnosti Klubu přátel KKD za rok 2014

02.03.2015 14:11

V roce 2014 navázal Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka na aktivity, které se osvědčily již v předcházejícím období.

Literární čaje o páté se konaly osmkrát. Šestkrát měly podobu besedy s pozvaným autorem. Navštívili nás Michal Ajvaz, Jan Burian, Věra Nosková, Vratislav Ebr, Iva Pekárková a Tomáš Mazal. K besedám s autory můžeme zařadit i setkání s Evženem Bočkem na zámku v Miloticích. Dalším bylo scénické vystoupení Alfréda Strejčka se Štěpánem Rakem v pořadu Tulák po hvězdách. V březnu se konala dvě setkání, která nazýváme Milovníci knih. V prvním byli návštěvníci informováni o obohacení knižního fondu knihovny v roce 2013. Druhé setkání bylo věnováno ženským literárním hrdinkám. V prosince jsme měli možnost zhlédnout představení divadla Point z Prostějova.

Potěšitelné je, že Literární čaje se staly očekávanou a oblíbenou akcí, o čemž svědčí hojná návštěvnost. Je to i příjemná společenská záležitost. Na tom mají velkou  zásluhu členky Klubu, které připravují chutné občerstvení. Patří jim za to velký dík.

Literární toulky, putování po místech spjatých se životem nebo dílem významných osobností kulturního života, se konaly v červnu a v srpnu. Červnové toulky nás vedly po stopách Petra Bezruče. Navštívili jsme Památník v jeho rodné Opavě a poté srub v Ostravici, kde Bezruč žil. Průvodci v obou těchto objektech nám poskytli řadu zajímavých informací. Další zastavení bylo na Hukvaldech, které jsou spojeny se jménem hudebního skladatele Leoše Janáčka. Zavítali jsme do domu, v němž Janáček žil, a prošli se k lišce Bystroušce a hukvaldskému hradu.I o tuto akci je značný zájem, a to nejen mezi členy Klubu. Zájem převyšoval kapacitu autobusu.

V roce 2014 jsme poprvé uskutečnili zájezd na divadelní představení. Byla to inscenace hry Žitkovské bohyně v Městském divadle Zlín. Připomněli jsme si jeden z Literárních čajů 2013, na němž jsme přivítali autorku literární předlohy Kateřinu Tučkovou. Protože návštěva divadla měla velmi dobrý ohlas, rozhodli jsme se i nadále navštěvovat představení, jejichž předlohou je literární dílo.

Klub přátel KKD se finančně podílel na Noci s literaturou a Dni pro dětskou knihu, pořádaných Knihovnou Karla Dvořáčka.

Do činnosti Klubu patří také administrativní záležitosti: v roce 2014 byly podány dvě žádosti o grant a dotaci. Granty a dotace  udělené v roce 2013 byly vyúčtovány. Průběžně byli oslovováni potenciální dárci, ve většině případů úspěšně. Jsou s nimi uzavírány darovací smlouvy. Z jejich darů, z grantů, dotace a členských příspěvků jsou pak financovány jednotlivé akce. Tuto činnost zajišťuje předsedkyně Klubu.

Návštěvě jednotlivých vytipovaných osobností předchází navázání kontaktů s nimi, smluvení termínu a dohoda o způsobu financování. Toto vše zajišťuje členka Klubu Zdeňka Adlerová.

O finanční stránku se stará hospodářka Klubu. Výběr členských příspěvků od stávajících i nových členů Klubu, vybírání vstupného při akcích, příprava Smluv o provedení práce, vedení účetnictví – to vše je v její kompetenci.

Revizorka Klubu dvakrát ročně kontroluje správnost evidence dokladů a sleduje hospodaření Klubu. Podílí se na účetní závěrce.

Mohu konstatovat, že činnost Klubu přátel KKD se zdárně rozvíjí. Vzrůstá členská základna, k 31. 12. 2014 měl Klub 78 členů. Členové Klubu mají o jednotlivé akce zájem a sami přicházejí s některými náměty (pozvání V. Ebra – pí Miholová, divadlo Zlín – pí Bílková). Tuto iniciativu velice vítáme, vaše podněty mohou obohatit činnost Klubu.

V příštím roce bychom se měli více zaměřit na získávání nových čtenářů. Vyplývá to přímo z poslání Klubu, který vznikl na podporu čtenářství ve všech věkových kategoriích. Bylo by krásné, kdyby každý člen Klubu přivedl do knihovny během roku jednoho nového čtenáře. Snad by se to mohlo podařit, použijeme-li svého vlivu na rodinu a známé. Vždyť osobní kontakt je tím nejlepším způsobem, jakým lze lidi získat pro dobrou věc.

Zprávu podává Mgr. Libuše Procházková, předsedkyně výboru KPKKD.